Secure login
Secure login

Klokkenluidersregeling

Volgens Nadere Voorschriften Accountantskantoren ter inzake van assurance-opdrachten (RA) is het verplicht om de klokkenluidersregeling van ons kantoor op de website te plaatsen. Maas Accountants hecht waarde aan een goede klachtenregeling met een zorgvuldige en vertrouwelijk afhandeling van gemelde klachten. In dit kader is Maas Accountants van mening dat ook medewerkers en personen van buiten de organisatie zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende vermeende onregelmatigheden aan de orde moeten kunnen stellen. Iemand die gebruik maakt van deze klokkenluidersregeling kan de melding anoniem doen bij de vertrouwenspersoon van Maas Accountants.

Begrippen

In deze regeling worden de volgende begrippen gebruikt:

Kantoor : Maas Accountants B.V.
Medewerker : Alle aan Maas Accountants verbonden werknemers, inclusief vennoten en/of directie en/of bestuursleden.
Externe derde : Een ieder natuurlijk- of rechtspersoon niet zijnde Maas Accountants of één van haar medewerkers.
Melder : Een ieder natuurlijk- of rechtspersoon die een melding doet als bedoeld in deze klokkenluidersregeling.
Vertrouwenspersoon : De natuurlijk persoon die door de directie van Maas Accountants is aangesteld in het kader van deze klokkenluidersregeling. Bij Maas Accountants is dit in principe de compliance officer, tenzij deze direct betrokken is, dan is het de waarnemende functionaris en of vennoot.
(Vermeende) onregelmatigheid : Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Maas Accountants en/of haar medewerkers in verband met:
a. een (dreigend) strafbaar feit;
b. een (dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten;
c. een (dreiging) van bewust onjuist informeren;
d. een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
e. een (dreigende) schending van binnen Maas Accountants geldende(gedrags)regels of
f. overige situatie die naar oordeel van de melder gemeld dient te worden aan de vertrouwenspersoon.

Melding

1. Een medewerker of een externe derde die van mening is dat sprake is van een (vermeende) onregelmatigheid kan een melding doen bij de vertrouwenspersoon.
2. De melding kan bij voorkeur per e-mail naar compliance@maasaccountants.nl worden verzonden.
3. Ook is het mogelijk om een brief te sturen naar het postadres van het kantoor t.a.v. Vertrouwenspersoon.
4. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de melding bevestigt de vertrouwenspersoon de ontvangst van de melding aan melder. In deze bevestiging maakt de vertrouwenspersoon ook melding van de procedure en termijn die gevolgd gaan worden bij de behandeling van de melding.
5. Uiterlijk na vier weken bericht de vertrouwenspersoon aan melder welke maatregelen zijn genomen en hoe de verdere afhandeling zal verlopen. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen de termijn van vier weken gedaan kan worden, meldt de vertrouwenspersoon dit aan de melder en geeft daarbij aan binnen welke termijn de afhandeling alsnog zal plaatsvinden.

Afhandeling

1. De vertrouwenspersoon informeert de compliance officer en directie van het kantoor. De vertrouwenspersoon informeert de melder hierover.
2. Direct na ontvangst van de melding zal de compliance officer van het kantoor een onderzoek naar de (vermeende) onregelmatigheid starten.
3. De compliance officer is bevoegd extern (juridisch) advies in te winnen indien hij dit nodig acht, zijn taken en bevoegdheden zijn voor het overige vastgelegd in de handleiding compliance van het kantoor.
4. De compliance officer rapporteert schriftelijk aan de directie over zijn bevindingen. Dit rapport bevat eveneens een advies over eventueel door de directie te nemen maatregelen.
5. Indien de directie van het advies wil afwijken wordt dit met de compliance officer besproken.
6. Indien de melding de compliance officer betreft zal een ander een onderzoek naar de (vermeende) onregelmatigheid (laten) starten.

Vertrouwelijkheid en bescherming

1. De melding geschiedt onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid. Dit geldt ook voor de correspondentie over en de behandeling van de melding.
2. De melder kan de vertrouwenspersoon, alleen schriftelijk, ontheffen van zijn geheimhoudingsplicht.
3. De leiding van het kantoor garandeert dat meldingen aan de vertrouwenspersoon op grond van deze klokkenluidersregeling, op geen enkele wijze van (negatieve) invloed zijn op het functioneren van medewerker binnen het kantoor of op de carrière mogelijkheden van medewerker.
4. Indien melder de melding rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt kan dit melder worden aangerekend door het kantoor.