Algemene Voorwaarden Maas Accountants

Download de Algemene Voorwaarden hier:

 

 

Hieronder kunt u de algemene voorwaarden lezen of downloaden

De algemene voorwaarden zijn ook hier geheel te downloaden.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij www.voorwaarden.net onder Maas Accountants en zijn geldig vanaf 5 mei 2018.

 

A Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten
van Werkzaamheden.
2. Opdrachtnemer: de (accountants)praktijk die de Overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. Alle
Overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met
Opdrachtnemer en worden uitsluitend door Opdrachtnemer uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel
stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de Werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen
zal worden uitgevoerd.
3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde
worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals
vermeld in de opdrachtbevestiging.
4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of
gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen,
waaronder stukken of gegevensdragers.
5. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door
Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

B Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en
overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten
voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk
zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden
de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
5. De onderliggende Opdracht/Overeenkomst – tezamen met deze algemene voorwaarden – gevende volledige afspraken
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is
gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
6. De Opdrachtgever met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes van Opdrachtnemer en Overeenkomsten tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
7. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden
of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke
bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

C Aanvang en duur van de Overeenkomst
1. Elke Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende
opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde
daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist
en volledig weer te geven.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht
voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

D Gegevens Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft
voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van
Opdrachtnemer te stellen. Hieronder dient mede te worden begrepen de documenten die de Opdrachtnemer zegt nodig te
hebben in het kader van de vaststelling van de identiteit van de Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de benodigde gegevens
ter vaststelling van zijn identiteit voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer te verstrekken.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan
de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met
de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer
ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens
die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn verstrekt.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door
het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
6. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het
bepaalde onder O. aan deze geretourneerd. Opdrachtgever draagt de kosten voor deze retourzending van bescheiden.

E Uitvoering Overeenkomst
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer
zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering
van de Overeenkomst.
2. Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar
uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van
Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het
oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is. De kosten van deze aan te wijzen persoon of derde worden bij de Opdrachtgever in
rekening gebracht.
4. Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit in overeenstemming met de voor hem toepasselijke gedrags- en beroepsregels,
welke onderdeel uitmaken van de Overeenkomst, en hetgeen krachtens de wet van hem wordt geëist. Een exemplaar van de
voor Opdrachtnemer toepasselijke gedrags- en beroepsregels wordt op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden.
Opdrachtgever zal de uit deze gedrags- en beroepsregels en krachtens de wet voor Opdrachtnemer, respectievelijk voor
degenen die bij of voor Opdrachtnemer werkzaam zijn, voortvloeiende verplichtingen respecteren.
5. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van
Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze
Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.
6. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden
slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare
tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Termijnen waarbinnen
de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met
zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.
7. De uitvoering van de Overeenkomst is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het
ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer daarover aan
Opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de door de
diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde verordeningen en richtlijnen.

F Geheimhouding en exclusiviteit
1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn
betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is
gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of
beroepsregelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking,
Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht
heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer,
voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan
wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn
tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden
voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval Opdrachtnemer voor
zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, bestuursrechtelijke of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
Indien Opdrachtnemer verweten wordt een overtreding of misdrijf te hebben begaan of daaraan te hebben deelgenomen, is zij
gerechtigd om Bescheiden van Opdrachtgever te openbaren aan de Inspecteur der Belastingen of aan de rechter, indien
openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van het voeren van verweer door Opdrachtnemer.
4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het Opdrachtgever niet
toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te
maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst
voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende Werkzaamheden van
Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Opdrachtgever voor zichzelf
optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
5. Bij overtreding van de in het vorige lid opgenomen verbod is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor
rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd aan de Opdrachtnemer ter hoogte van vijfentwintigduizend euro,
onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om een schadevergoeding te eisen.

G Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft
gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische
zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-) contracten en andere geestesproducten, een en
ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen,
openbaar te maken of te exploiteren.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter
inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn
verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.
4. Bij overtreding van de in lid 2 en/of 3 opgenomen verbod is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor
rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd aan de Opdrachtnemer ter hoogte van vijfentwintigduizend euro,
onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om een schadevergoeding te eisen.

H Overmacht
1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge
van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in
het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen
opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
3. Voor zover de Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is de Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen
als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

I Honorarium
1. Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn
Werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor
de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt. Een door Opdrachtgever betaald
voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie.
2. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden.
3. Het honorarium van Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of kan worden
berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door
Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
4. Indien een per Overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een
tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de Werkzaamheden de in de Overeenkomst
voorziene Werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.
5. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een
wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij
Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
6. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden,
wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de
werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

J Betaling
1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in
geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum, in Euro, ten kantore van Opdrachtnemer of door middel van stortingen ten
gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder
enig recht op korting of schuldvergelijking.
2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn
heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling
is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening
te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.
3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening
van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Het gaat hier om
minimaal de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van
1 juli 2012 (Staatsblad 2012/141), met een minimum van € 375.
4. Opdrachtnemer heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten als bedoeld in lid 3, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering
van de opeisbare hoofdsommen die het langst openstaan en de lopende rente.
5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe
aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een
door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer
gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al
hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
6. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen op Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.
7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de
gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

K Reclame
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na
de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de
ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan
Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover
Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
3. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de klacht van de Opdrachtgever te onderzoeken.
4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening
gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of
gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds
betaalde honorarium.
5. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

L Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een
(samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is
beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt
uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien,
om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte honorarium
exclusief omzetbelasting. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar, dan
wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op eenmaal het bedrag van het honorarium exclusief omzetbelasting dat in de
twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan de Opdrachtgever. In geen geval
zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan vijfduizend euro per gebeurtenis, waarbij
een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de omvang van de opdracht of
de risico’s die met de opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst af te wijken van dit
maximum.
2. Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer, niet aansprakelijk voor:
● bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige
gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van
Opdrachtgever;
● bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door
Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze
werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;
● bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt
tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever.
3. Voorwaarde voor aansprakelijkheid is voorts dat Opdrachtgever Opdrachtnemer terstond na ontdekking van een
tekortkoming hiervan schriftelijk in kennis stelt en Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk,
de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending
per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.
Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel
van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk
voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van
communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van
elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of
verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het
telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het
gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van
hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit
de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden
elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders,
bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en
anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de
Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden
wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft
verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds,
dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Het voorgaande is niet van toepassing voor
opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op
grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te
verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke
Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

M Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van
Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door
Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon
zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

N Opzegging
1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging
beëindigen. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder I. tweede en derde lid van
toepassing.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3. Indien en voor zover Opdrachtnemer de Overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden Opdrachtgever
gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzeggingen al datgene te doen wat de
omstandigheden in het belang van Opdrachtgever eisen.

O Opschortingsrecht
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van
bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever
volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer mag de verplichting tot afgifte van Bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige
belangenafweging heeft plaatsgevonden.

P Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing
zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer
zijn woonplaats heeft.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van
geschillenbeslechting.

Algemene Privacyvoorwaarden
Q Toepasselijkheid en looptijd
1. Deze Algemene Privacyvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Verwerking die door Opdrachtnemer als Verwerker
wordt gedaan op basis van de Onderliggende opdracht, gegeven door Opdrachtgever als Verantwoordelijke.
2. Deze Algemene Privacyvoorwaarden treden in werking op de datum waarop de Onderliggende opdracht van kracht wordt
en eindigt op het moment dat Opdrachtnemer geen Persoonsgegevens meer heeft die Opdrachtnemer in het kader van de
Onderliggende Opdracht voor Opdrachtgever verwerkt. Het is niet mogelijk om tussentijds van deze Algemene
Privacyvoorwaarden af te wijken.
3. Artikel U en V van deze Algemene Privacyvoowaarden blijven gelden, ook nadat de Overeenkomst (of de Onderliggende
opdracht) is geëindigd.

R Verwerking
1. Opdrachtnemer Verwerken de Persoonsgegevens uitsluitend op de manier die met Opdrachtgever is overeengekomen in
de Onderliggende opdracht. Dit Verwerken doet Opdrachtnemer niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de
uitvoering van deze Onderliggende opdracht, tenzij Opdrachtnemer op grond van de wet- of regelgeving verplicht is om
anders te handelen (bijvoorbeeld bij het maken van een afweging of een melding van een “ongebruikelijke transactie” moet
worden gedaan in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)). Indien
Opdrachtnemer van mening is dat een instructie een inbreuk maakt op de AVG stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan
onmiddellijk in kennis.
2. De Verwerking vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap
over het doel en de middelen van de Verwerking en neemt geen beslissingen over zaken als het gebruik van
Persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor Opdrachtgever verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van
Persoonsgegevens aan Derden. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat hij het doel en de middelen van de Verwerking van
de Persoonsgegevens duidelijk heeft vastgesteld. De zeggenschap over de Persoonsgegevens berust nooit bij
Opdrachtnemer. Als Opdrachtnemer een zelfstandige verplichting mocht hebben op basis van wettelijke voorschriften of de
voor accountants geldende beroeps- en gedragsregels met betrekking tot Verwerking van Persoonsgegevens, dan leeft hij
deze verplichtingen na. Een overzicht van deze beroeps- en gedragsregels kunt U vinden op de website van de Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants (www.nba.nl).
3. Opdrachtgever is wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder
dient Opdrachtgever vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het Verwerken van de
Persoonsgegevens. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat hij voldoet aan de op hem als Verwerker van toepassing zijnde
regelgeving op het gebied van de Verwerking van Persoonsgegevens en de afspraken die zijn gemaakt in deze
Overeenkomst.
4. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat alleen Zijn Medewerkers toegang hebben tot de Persoonsgegevens. De uitzondering
hierop is opgenomen in artikel R 5. Opdrachtnemer beperkt de toegang tot Medewerkers voor wie de toegang noodzakelijk is
voor hun werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is tot Persoonsgegevens die deze Medewerkers nodig hebben voor
hun werkzaamheden. Opdrachtnemer zorgt er bovendien voor dat de Medewerkers die toegang hebben tot de
Persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met Persoonsgegevens en dat Hij
bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.
5. Opdrachtnemer kan andere verwerkers (Sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die
voortvloeien uit de Onderliggende opdracht, bijvoorbeeld als deze Sub-verwerkers over specialistische kennis of middelen
beschikken waarover Opdrachtnemer niet beschikt. Als het inschakelen van Sub-Verwerkers tot gevolg heeft dat deze
Persoonsgegevens gaan Verwerken dan zal Opdrachtnemer die Sub-Verwerkers (schriftelijk) de verplichtingen uit deze
Overeenkomst opleggen. Met acceptatie van deze Algemene Voorwaarden en de daarin opgenomen Overeenkomst geeft
Opdrachtgever toestemming voor het inschakelen van de Sub-Verwerkers zoals gespecificeerd op voorwaarden.net
( http://www.voorwaarden.net/opvragen/OJYQLSSQKBAG/ ).
6. Voor zover mogelijk verleent Opdrachtnemer Opdrachtgever bijstand bij het vervullen van Zijn verplichtingen om verzoeken
om uitoefening van rechten van Betrokkenen af te handelen. Als Opdrachtnemer (rechtstreeks) verzoeken ontvangen van
Betrokkene(n) om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens), dan
zendt Hij deze verzoeken door naar Opdrachtgever. Opdrachtgever handelt deze verzoeken zelf af, waarbij Opdrachtnemer
natuurlijk behulpzaam kan zijn als Hij in het kader van de Onderliggende opdracht toegang heeft tot deze Persoonsgegevens.
Hiervoor kan Opdrachtnemer kosten in rekening brengen.
7. Opdrachtnemer zal de Persoonsgegevens voornamelijk Verwerken binnen de Europese Economische Ruimte.
Uitzonderingen hierop kunnen plaatsvinden wanneer Opdrachtnemer de nodige maatregelen hebben getroffen voor
verwerkingen buiten de EER. Met acceptatie van deze Algemene Voorwaarden geeft Opdrachtgever toestemming voor de
Verwerkingen buiten de EER voor zover Opdrachtnemer maatregelen heeft getroffen voor verwerkingen buiten de EER.
8. Als Opdrachtnemer een verzoek krijgt om Persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doet Hij dit alleen als het
verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordeeld Opdrachtnemer eerst of Hij van mening is dat
het verzoek bindend is, of dat Hij op grond van gedrags- en beroepsregels aan het verzoek moeten voldoen. Als er geen
strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever op de hoogte van het
verzoek. Opdrachtnemer probeert dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor Opdrachtgever mogelijk is om eventuele
rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de Persoonsgegevens in te stellen. Als Opdrachtnemer Opdrachtgever op de
hoogte mocht stellen dan zal Opdrachtnemer ook met Opdrachtgever overleggen over de wijze waarop en welke gegevens
Opdrachtnemer ter beschikking zal stellen.

S Beveiligingsmaatregelen
1. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek
en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.
2. Opdrachtgever heeft zich goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die Opdrachtnemer heeft genomen en is van
mening dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de Persoonsgegevens en de omvang,
context, doeleinden en risico’s van de Verwerking.
3. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever als een van de beveiligingsmaatregelen substantieel wijzigt.
4. Opdrachtnemer biedt passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen. Als Opdrachtgever de wijze waarop
Opdrachtnemer de beveiligingsmaatregelen naleven wilt laten inspecteren, dan kan Opdrachtgever hiertoe een verzoek aan
Opdrachtnemer doen. Opdrachtnemer zal hierover Gezamenlijk met Opdrachtgever afspraken maken. De kosten van een
inspectie zijn voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever stelt aan Opdrachtnemer een kopie van het inspectierapport
ter beschikking.

T Datalekken
1. Als er sprake is van een Datalek dan stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan op de hoogte. Opdrachtnemer streeft
ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat Hij dit Datalek heeft ontdekt, of zo snel mogelijk nadat Hij daarover door Zijn
Sub-verwerkers is geïnformeerd. Nadere afspraken over de wijze waarop zijn opgenomen in artikel Z van deze
Overeenkomst. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever daarbij voorzien van de informatie die Opdrachtgever redelijkerwijs nodig
heeft om – indien nodig – een juiste en volledige melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de
Betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. Opdrachtnemer zendt de melding van Zijn Sub-verwerker aan
Opdrachtgever door. Ook van de door Opdrachtnemer, of Zijn Sub-verwerker, naar aanleiding van het Datalek genomen
maatregelen houdt Hij Opdrachtgever op de hoogte.
2. De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd de eigen
verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
3. Het (bij)houden van een register van Datalekken is altijd de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

U Geheimhoudingsplicht:
1. Opdrachtnemer houdt de van Opdrachtgever verkregen Persoonsgegevens geheim en verplicht Zijn Medewerker en
eventuele Sub-verwerkers ook tot geheimhouding. Medewerkers van Opdrachtnemer nemen met betrekking tot de aan hen
toevertrouwde Persoonsgegevens geheimhouding in acht zoals deze voor accountants geldt op basis de beroeps- en
gedragsregels. Een overzicht van deze beroeps- en gedragsregels kunt U vinden op de website van de Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants ( www.nba.nl ).

V Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever staat er voor in dat de Verwerking van Persoonsgegevens op basis van deze Algemene
Privacyvoorwaarden niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van Betrokkene(n).
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Opdrachtgever niet naleven van de AVG of
andere wet- of regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ook voor aanspraken van Derden op grond van zulke
schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die Derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar
ook voor de kosten die Opdrachtnemer in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische
procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan Opdrachtnemer worden opgelegd ten gevolge het handelen van
Opdrachtgever.
3. De in de Onderliggende opdracht en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is van kracht op de verplichtingen zoals opgenomen in deze Algemene
Privacyvoorwaarden, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst en /of
de Onderliggende opdracht nimmer tot overschrijding van de beperking kan leiden.

W Overdraagbaarheid Overeenkomst
1. Het is voor Opdrachtgever en Opdrachtnemer, behalve als beide partijen Gezamenlijk schriftelijke anders afspreken, niet
toegestaan om deze Algemene Privacyvoorwaarden en de rechten en de plichten die samenhangen met deze Algemene
Privacyvoorwaarden over te dragen aan een ander.

X Beëindiging en teruggave / vernietiging Persoonsgegevens
1. Als de Onderliggende opdracht wordt beëindigd dan zal Opdrachtnemer de door Opdrachtgever aan Hem verstrekte
Persoonsgegevens aan Opdrachtgever terug overdragen of – als Opdrachtgever Hem daarom verzoekt – vernietigen.
Opdrachtnemer zal uitsluitend een kopie van de Persoonsgegevens bewaren als Hij hiertoe op grond van wet- of
(beroeps)regelgeving verplicht is.
2. De kosten van het verzamelen en overdragen van Persoonsgegevens bij het eindigen van de Onderliggende opdracht zijn
voor rekening van Opdrachtgever. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de Persoonsgegevens. Als
Opdrachtgever daarom vraagt dan geeft Opdrachtnemer vooraf een kosteninschatting.

Y Aanvullingen en wijziging Overeenkomst
1. Aanvullingen en wijzigingen op deze Overeenkomst zijn alleen geldig als ze op schrift zijn gesteld. Onder “schriftelijk”
worden ook wijzigingen begrepen die per e-mail zijn gecommuniceerd, gevolgd door een akkoord per e-mail van de andere
partij.
2. Een wijziging in de verwerkte Persoonsgegevens of in de betrouwbaarheidseisen, de privacyregelgeving of eisen van
Opdrachtgever kan aanleiding zijn om deze Algemene Privacyvoorwaarden aan te vullen of te wijzigen. Indien dit leidt tot
significante aanpassingen in de onderliggende opdracht, of wanneer Opdrachtnemer niet kan voorzien in een passend niveau
van bescherming, kan dit voor Opdrachtnemer reden zijn om de Onderliggende opdracht te beëindigen.

Z Slotbepalingen
1. Op verzoek van Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever alle informatie ter beschikking die nodig is om de
nakoming van de in deze Algemene Privacyvoorwaarden neergelegde verplichtingen aan te tonen. Opdrachtnemer maakt
audits mogelijk, waaronder inspecties, door Opdrachtgever of een door Opdrachtgever gemachtigde controleur en dragen
eraan bij. De kosten van dergelijke verzoeken, audits of inspecties zijn voor rekening van Opdrachtgever. Ook eventuele
audits bij Sub-verwerkers van Opdrachtnemer zijn voor rekening van Opdrachtgever.
2. Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.
3. Op deze Algemene Privacyvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te
nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst.
4. Deze Algemene Voorwaarden inclusief Algemene Privacyvoorwaarden zijn hoger in rang dan andere door met gesloten
overeenkomsten, tenzij er in deze overeenkomsten expliciet naar een afwijking op een bepaling in deze Algemene
Voorwaarden en/of Algemene Privacyvoorwaarden wordt verwezen.
5. Als één of meerdere bepalingen in deze Overeenkomst niet geldig blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de
geldigheid van de andere bepalingen in deze Overeenkomst. Opdrachtnemer treedt dan met Opdrachtgever in overleg om
Gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige
bepaling, maar dan uiteraard zo vormgegeven dat de bepaling wel geldig is.
6. Mededelingen in het kader van deze Algemene Privacyvoorwaarden (inclusief mededelingen in het kader van artikel T –
Datalekken) zullen door Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden gedaan aan de toepasselijke contactpersonen.

 

Onze klanten aan het woord

webstijllogo_2015_wit-800px
Wat zeggen klanten over Maas Accountants? Binnenkort vindt u hier onze referenties
webstijllogo_2015_wit-800px
Wat zeggen klanten over Maas Accountants? Binnenkort vindt u hier onze referenties
webstijllogo_2015_wit-800px
Wat zeggen klanten over Maas Accountants? Binnenkort vindt u hier onze referenties
webstijllogo_2015_wit-800px
Wat zeggen klanten over Maas Accountants? Binnenkort vindt u hier onze referenties